Политика за поверителност и "Бисквитки"

Този сайт използва 'бисквитки' с цел по-добро обслужване на своите посетители, в съответствие с правилата на използване на 'бисквитки'. Може да определите условията за съхранение или достъп до 'бисквитки' от настройките на вашия браузър. Открийте повече информация в "Политиката за поверителност".

Ако имате въпроси, свържете се с нашия екип.

Политика за поверителност | Бисквитки на страницата

Политика за Поверителност

Политика за Поверителност на "Ейп България" ЕООД


Поставихме си за цел да създадем Политика за поверителност, чрез която всеки да може да получи бърз преглед на интересуващата го информация, свързана с обработването на лични данни. Моля, прочетете внимателно Политиката за поверителност. Ако имате въпроси или коментари, можете да ги адресирате до нас по всяко време. Настоящата Политика за поверителност се отнася до Вас, в случай че закупувате услуги от наша страна, участвате в наши събития или игри или влизате в отношения с нас по друг начин, включително при използването на нашата интернет страница (www.developya.org) или при контакт с нас чрез социални медии като Facebook. (www.facebook.com/developyabg). В настоящата Политика ще откриете информация по следните въпроси:

 1. Как събираме лични данни?
 2. Каква информация ни е необходима?
 3. Как използваме „бисквитки“?
 4. За какви цели и на какви основания обработваме лични данни?
 5. Разкритие на лични данни
 6. В какъв срок обработваме личните Ви данни?
 7. Как гарантираме сигурността на личните данни?
 8. Какви са Вашите права като потребител?
 9. Как може да упражните правата си?
 10. Актуализиране на "Политиката на поверителност"
Как събираме лични данни?


Тази Политика се отнася за личните данни, които можем да събираме от или за Вас чрез следните канали: 1. Интернет страницата "Девелопия": Това са интернет страници, насочени към потребителите и администрирани от или за Девелопия. Към момента "Ейп България" има две интернет страници – това са самостоятелно функциониращата/официална страница: https://www.developya.org/, както и допълнение към нея: страница, функционираща в социалните мрежи на Facebook: https://www.facebook.com/developyabg/. 2. Електронни средства за информационен обмен: Такива могат да бъдат електронна поща, изпращане на съобщение в социални мрежи чрез страницата на Девелопия. 3. Формуляри за обратна връзка: Такива могат да бъдат онлайн формуляри, които можем да събираме, например във връзка с отминали вече събития или предстоящи такива с цел да открием какви са Вашите очаквания, впечатления и коментари по темата. 4.Други източници: Такива източници могат да на наши партньори при администриране на съвместни инициативи, игри или кампании, публични източници и други.
Каква информация ни е необходима?


В зависимост от вида на нашето взаимодействие и Вашето потребление, Ние обработваме всички или част от посочените по-долу отнасящи се до Вас данни, които самостоятелно или в съчетание с други данни могат да бъдат определени като лични данни: 1.Идентификационни данни и данни за контакт: Такива могат да бъдат Вашите имена (име, фамилия), адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер, които ни предоставяте, когато се свързвате с нас, използвайки посочените на някоя от нашите Интернет страници детайли за контакт. 2. Данни от проучвания и обратна връзка от потребителите: Това е информация, която доброволно споделяте с нас, относно Вашия опит от използването на нашите услуги и Вашето удовлетворение от тях. 3.Информация от социални мрежи: Такава е информация, която споделяте публично в социални мрежи (например Facebook или Instagram), или информация, която е част от потребителския Ви профил в тази социална мрежа. Това може да бъде както основната информация от профила Ви (име, електронен адрес, пол, дата на раждане, снимка и т.н.), така и всяка друга допълнителна информация, станала достояние на социалната медия, за която сте дали своето съгласие тя свободно да борави с нея и да я споделя. Ние получаваме такава информация всеки път, когато общувате с нас чрез Facebook/Instagram. За да научите повече, моля, посетете facebook.com/help/. 4.Съдържание, генерирано от потребителите: Това е всяко съдържание, което създавате и споделяте с нас във Facebook/Instagram – например снимки, видеоклипове, впечатления, въпроси, коментари, запитвания и други. В зависимост от конкретния случай, могат да бъдат приложими различни изисквания за предоставяне на определени лични данни.
Как използваме "бисквитки"?


Моля, запознайте се с нашата Политика за използване на „бисквитки“, за да научите какви „бисквитки“ използваме и за какви цели, както и как да управлявате и настройвате „бисквитките“, за да Ви осигурят възможно най-комфортното за Вас потребителско изживяване.
За какви цели и на какви основания обработваме личните Ви данни?


1. Обслужване на клиенти/потребители: Използваме лични данни, за да отговаряме на Ваши запитвания, да ви предоставяме информация за определени услуги, както и да Ви уведомим за всякакви промени в тази връзка. 2. Администриране на партньорски отношения: Използваме лични данни за целите на администрирането на отношенията с нашите партньори, комуникация с техни законови или упълномощени представители, служители или други оправомощени лица. 3. Организиране на кампании: Можем да използваме лични данни, за да Ви предоставим информация за предстоящи услуги, събития, които предлагаме, или различни кампании, които организираме – чрез електронна поща, или чрез онлайн реклами в социални мрежи. В случаите, в които това се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие за провеждането на такъв тип маркетинг към момента на събиране на личните Ви данни. Ще Ви предоставим възможността за отписване или отказ от по-нататъшна комуникация във всяка форма на електронен маркетинг, която е била изпратена до Вас. 4. Промоционална кампания/игра: Ако организираме промоционална кампания например промоция или игра с награди, ще обработим лични данни, за да администрираме съответната кампания и да Ви уведомим, ако сте спечелили. В този случай можем да споделим Ваши данни с посетителите на нашите Интернет страници, както и с наши партньори, ако това се налага, за да ви предоставим наградата. Обикновено, използваните данни са име, фамилия, адрес, телефон и начин на доставка на спечелената награда. Информацията се използва само и единствено за целите на изпращане на спечеления предмет от подателя, в случая "Ейп България" ЕООД до получателя, в случая Вие като потребител.
Разкритие на лични данни


Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на долните категории лица или организации, които са внимателно подбрани от нас и са длъжни да обработват Вашите данни по надежден начин и да спазват нашите собствени стандарти за защита на данните: 1. Наши доставчици на услуги: Такива могат да бъдат адвокати или правни консултанти – в случай на спорове или в рамките на други правни процедури; счетоводители, данъчни консултанти и други експерти – за да изпълним задълженията си по договор с Вас или законоустановени задължения; банки или доставчици на платежни услуги – до степента, необходима за нашите плащания към Вас; други. 2. Други лица, които използват лични Ви данни за собствените си маркетингови цели: Освен в случаите, в които Вие сте дали изричното си съгласие, ние не предоставяме и нямаме правото да предоставяме Вашите лични данни на други лица за реализирането на техните собствени маркетингови цели. Ако поискаме Вашето съгласие за това, заедно с искането, ще Ви предоставим и информация за тези трети лица. 3. Органи на власт: Ако това е предвидено в закон и при спазване на определения в закона ред, можем да разкрием Ваши лични данни на данъчни, социалноосигурителни и други органи.
В какъв срок обработваме личните данни?


Екипът ни осъзнава важността на принципа на ограничение на съхранението на Вашите данни и предприемаме всички разумни действия, за да осигурим, че ги обработваме само за минималния срок, който е необходим за целите, за които се събират. Като правило, обработваме личните данни на нашите клиенти и потребители/партньори до изтичането на съответния давностен срок за искове по българското право, и за допълнително време, което може да се окаже необходимо за администрирането и узнаването от нас на евентуални претенции, които нашите клиенти или партньори могат да имат към нас. При наличие на правен спор, екипът ни ще съхрани данните до момента, в който процедурите, свързани с него, приключат окончателно. По-дълъг период ще бъде използван само ако се изисква от приложимото законодателство (например, счетоводни и данъчни закони, закони за мерките срещу изпиране на пари и други).
Как гарантираме сигурността на Вашите лични данни?


За да постигнем високо ниво на сигурност на Вашите лични данни, ние регулярно подлагаме на тестове и обновяваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни за необходимото от нас време.
Какви са Вашите права като потребител?


Вашите права като "потребител" на нашите услуги, включват:

 • Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали лични данни, отнасящи се до Вас, се обработват, и ако това е така – на достъп до такива лични данни и на информацията във връзка с обработването. Ние ще Ви предоставим копие от отнасящите се до Вас лични данни, които са в процес на обработване.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени. Промени могат да бъдат направени по всяко време, в зависимост от продължителността на използваните от Вас услуги или участия в промоционални кампании, игри.
 • Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато сметнете, че: оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на даннитe.
 • Право на възражение: Имате право да възразите по всяко време срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, ако обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна, включително профилиране, основаващо се на горното.
Как може да упражните правата си?


Можете да упражните всяко от правата си, посочени по-горе , като направите искане за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за Вас:

 • по електронен път на следния електронен адрес: developyabg@gmail.com
 • чрез изпращане на нотификация/съобщение до официалната страница на Девелопия:https://www.developya.org/
 • чрез изпращане на нотификация/съобщение до страницата на Девелопия в социалните мрежи: https://www.facebook.com/developyabg/
Молим да имате предвид, че искането Ви трябва да съдържа следната информация:
 • информация, която ни позволява да Ви идентифицираме;
 • предпочитан начин на комуникация с Вас;
 • описание на искането Ви;
 • подпис, дата на подаване на искането и адрес за кореспонденция.
Eкипът ни запазва правото да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви или допълнително уточняване на искането Ви.
Актуализация на "Политика на поверителност"


Нашият екип и специалистите, с които работим постоянно се стреми да подобряваме нашите услуги. Можем да въведем промени и в начина, по който обработваме Вашите лични данни. В такъв случай ще актуализираме текста на настоящата Политика. Когато правим промени в Политиката, ще обявим това на нашата Интернет страница. Тази Политика за поверителност е актуализирана последно през януари, 2021г.

Бисквитки

Какво представляват "бисквитките" в нашия сайт?


„Бисквитките“ са малки текстови файлове, съдържащи ограничено количество информация, които се изтеглят на Вашето устройство – компютър, смартфон или таблет, когато посещавате даден сайт, и се запазват от използвания от Вас браузър. Те са широко използвани, за да помагат на сайтовете да работят или да работят по по-добър и по-ефективен начин.
Защо "Девелопия" използва "бисквитки"?


Използваме „бисквитки“, защото ни дават възможност да подобрим функционалностите на нашия сайт, да осигурим ефективно навигиране между страниците, запомняне на предпочитанията Ви и като цяло подобряване на потребителския Ви опит. Чрез „бисквитките“ ние имаме възможност да Ви показваме съдържание, което би Ви интересувало, както и различна информация с достоверно и проверено съдържание.
Помощ при управление на "бисквитките" във Вашия браузър


Използването на някои „бисквитки“ изисква Вашето съгласие. При посещение в нашия сайт ще бъде поискано Вашето съгласие за използване на тези „бисквитки“, чрез отделно съобщение. С натискането на бутона „Съгласен съм“ Вие се съгласявате с използването на такива „бисквитки“. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, както и да променяте Вашия избор и настройки по отношение на отделни категории „бисквитки“, като използвате функциите на инструмента за съгласие. Управлението на „бисквитките“ се осъществява чрез настройките на Вашия браузър. Такива настройки на браузъра за бисквитките обикновено се намират в менюто „опции“, „инструменти“ или „предпочитания“ на Вашия браузър. Можете също така да се обърнете към менюто „помощ“ на браузъра.